Ochrana osobných údajov

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
A POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY

1. PREVÁDZKOVATEĽ A SPROSTEDKOVATEĽ

Prevádzkovateľom je spoločnosť FAJN BÝVANIE, s. r. o., so sídlom Gercenova 3640/2, 851 01 Bratislava IČO: 47 075 783, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 88276/B (ďalej ako “prevádzkovateľ“). Prevádzkovateľa je možné kontaktovať písomne na adrese sídla, telefonicky na tel. čísle +421 908 222 012 alebo e-mailom odoslaným na adresu: info@fajnbyvanie.sk.
Sprostredkovateľom je spoločnosť Hypo maklérka, s. r. o., so sídlom Reca 568, 925 26 Reca, IČO: 50551426, ktorá využíva prevádzkovateľa a ktorých na základe uzatvorenej zmluvy o spolupráci poveril spracúvaním osobných údajov v mene prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu v zmysle čl. 37 a nasl. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „ZoOOÚ“), ktorú je možné kontaktovať písomne na adrese sídla prevádzkovateľa, telefonicky na tel. čísle +421 908 222 012 alebo e-mailom odoslaným na adresu: ivan.skultety@fajnbyvanie.sk.

2. ROZSAH SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje potenciálnych klientov a/alebo klientov, konečných užívateľov výhod, fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene právnickej osoby (ďalej aj ako „dotknuté osoby“) v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť, zistenie druhu a čísla dokladu totožnosti; u fyzickej osoby-podnikateľa aj zistenie adresy miesta podnikania, identifikačného čísla, ak bolo pridelené, označenia úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je tento podnikateľ zapísaný, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie. Pri maloletom klientovi, ktorý nemá doklad totožnosti, prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, trvalý pobyt alebo iný pobyt, štátna príslušnosť maloletého a jeho zákonného zástupcu.

ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Účelom spracúvania osobných údajov je:

 • identifikácia dotknutej osoby v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o AML“),
 • priamy marketing prevádzkovateľa.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je:

 1. čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR v spojitosti s § 13 ods. 1 písm. c) ZoOOÚ, podľa ktorého je spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu (napr. Zákona o AML
 2. čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR v spojitosti s § 13 ods. 1 písm. b) ZoOOÚ, podľa ktorého je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,
 3. čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR v spojitosti s § 13 ods. 1 písm. f) ZoOOÚ – oprávnený záujem prevádzkovateľa – v prípade spracúvania kontaktných údajov klienta (napr. telefónne číslo, emailová adresa klienta) za účelom priameho marketingu (napr. zasielanie newslettera).

3. KATEGÓRIE PRÍJEMCOV A PRENÁŠANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Príjemcom osobných údajov môže byť majetkovo a/alebo personálne prepojená obchodná spoločnosť s Prevádzkovateľom, spolupracujúci makléri, Slovenská obchodná inšpekcia alebo iné orgány verejnej moci, advokáti, notári, orgány činné v trestnom konaní, súdy, súdni exekútori.
V prípade rozšírenia okruhu kategórií príjemcov osobných údajov dotknutých osôb bude informácia zverejnená na
https://fajnbyvanie.sk/
Prevádzkovateľ nezamýšľa prenášať osobné údaje dotknutej osoby do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

4. DOBA SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ na:

 1. účel identifikácie potenciálneho klienta a/alebo klienta spracúva osobné údaje dotknutej osoby počas piatich rokov od skončenia zmluvného vzťahu s klientom
 2. účel priameho marketingu spracúva osobné údaje dotknutej osoby po dobu 3 rokov od poskytnutia kontaktných údajov klienta v rozsahu emailovej adresy a telefónneho čísla.

5. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Dotknutá osoba má právo:

 1. požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú – požadovať či sa o nej spracúvajú osobné údaje, na aký účel sa spracúvajú, aké osobné údaje sa o nej spracúvajú, informáciu o príjemcoch, dobe uchovávania alebo kritériách jej určenia, informáciu o jej právach ako dotknutej osoby. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom,
 2. na opravu jej osobných údajov alebo na doplnenie neúplných osobných údajov,
 3. na vymazanie jej osobných údajov alebo na obmedzenie spracúvania jej osobných údajov. Prevádzkovateľ je povinný
 4. informovať dotknutú osobu predtým, ako dôjde k zrušeniu obmedzenia spracúvania jej osobných údajov,
 5. namietať spracúvanie jej osobných údajov vykonávaného na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa vrátane
 6. profilovania,
 7. namietať spracúvanie jej osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje tejto dotknutej osoby na účel priameho marketingu nebude spracúvať,
 8. na prenosnosť osobných údajov inému príjemcovi, ak je to technicky možné,
 9. kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať,
 10. podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, ktorého predmetom je zistiť, či došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (§ 100 ZoOOÚ).

Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované spracúvanie osobných údajov vrátane profilovania, voči ktorému má dotknutá osoba právo namietať.